Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
1.5. darbo patirtis srityje – 4 metai;
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
2. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
3. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
4. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
5. Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
6. Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
7. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.
8. Koordinuoja administracinių paslaugų teikimo organizavimą arba prireikus organizuoja paslaugų teikimą.
9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Koordinuoja informacijos su administracinių paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais.
11. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
12. Koordinuoja su administracinių paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su paslaugų teikimu susijusią informaciją.
13. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių paslaugų teikimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl paslaugų teikimo.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
17. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
18. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
19. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
20. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.
21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
23. Prižiūri kokybės vadybos sistemos palaikymą departamente; vykdo pavedimų laikymosi kontrolę; koordinuoja departamento dokumentų valdymą; nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose.
24. Koordinuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą departamente.
25. Organizuoja ir koordinuoja departamento veiksmus esant ekstremalioms situacijoms ir įvykiams, dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
26. Užtikrina ir atsako už asmens duomenų apsaugą ir ūkio subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą.
27. Atlieka einamąją finansų kontrolę.
28. Laikinai pavaduoja departamento direktorių jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.