Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;

2. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir kitus dokumentus, teikia bendro pobūdžio konsultacijas;

3. priima, registruoja ir perduoda vykdyti informaciją ir dokumentus;

4. rengia raštų projektus;

5. vykdo korespondencijos apskaitą ir siuntimą (įskaitant elektronines siuntas);

6. organizuoja Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) susirinkimus, pasitarimus ir rengia jų protokolus;

7. konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;

8. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

9. dalyvauja rengiant Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

10. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;

11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;

15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.