Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. registruoja pranešimus apie nustatytus (įtariamus) susirgimus žmonių užkrečiamosiomis ligomis;

2. vykdo žmonių užkrečiamųjų ligų židinių ir protrūkių epidemiologinį ištyrimą, dalyvauja lokalizuojant, likviduojant židinius ir protrūkius, kontroliuoja imunoprofilaktiką, chemioprofilaktiką, privalomąjį aplinkos kenksmingumo pašalinimą;

3. užtikrina rengiamų dokumentų bei suvedamų į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybinę informacinę sistemą (toliau – ULIS) duomenų savalaikiškumą, teisingumą ir tikslumą;

4. paima laboratorinių tyrimų mėginius žmonių užkrečiamųjų ligų židiniuose;

5. rengia informaciją visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms institucijos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos, epidemiologinės situacijos klausimais;

6. atlieka žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, diagnostiką, analizę ir prognozę;

7. tvarko imunobiologinių preparatų, skirtų pasiutligės profilaktikai, apskaitą;

8. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

9. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Širvintų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas bei ataskaitas užkrečiamųjų ligų klausimais;

10. prižiūri tvarką Skyriaus patalpose, energetinių išteklių, vandens, transporto, ryšio priemonių tinkamą eksploatavimą bei racionalų panaudojimą, operatyviai informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus gedimus ar įvykusias avarijas;

11. mechanizuotu bei rankiniu būdu valo Skyriaus tarnybines, bendrosios paskirties ir pagalbines patalpas bei jose esančią įrangą;

12 dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

13 teikia siūlymus dėl įstaigos ir skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

14 konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

15 pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

16 nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

17 inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;

18 užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

19 pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

20 vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

21 pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.