Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
6. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
1. kalba - anglų;
2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
12. Dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje.
13. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams, planavimą.
14. Organizuoja priemones, užtikrinančias struktūrinio padalinio darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas.
15. Atlieka einamąją finansų kontrolę.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant stiprinti Vilniaus apskrities gyventojų sveikatą, plėsti prevencinių priemonių vykdymą.

2. Analizuoti aktualias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės problemas ir teikti siūlymus dėl galimų problemų sprendimo būdų.

 

3. Vykdyti NVSC Vilniaus departamento veiklos viešinimą bei informuoti gyventojus apie aktualius su užkrečiamosiomis ligomis susijusius klausimus ir šių ligų prevenciją.