Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. išmanyti  šiuolaikines  informacines technologijas,  kompiuterinių  tinklų  veikimo,  duomenų bazių  sudarymo ir  veikimo  principus, kompiuterių tinklo saugos priemones;
3. išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus bei atitikti informacinių sistemų saugos įgaliotiniui teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
4. gebėti prižiūrėti informacinių sistemų saugos politikos įgyvendinimą;
5. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų (elektroninės informacijos, kompiuterinių tinklų, informacinių sistemų bei registrų ir pan.) valdymą, saugą bei priežiūrą;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, ir leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.
10. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.   rengia NVSC valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų (toliau – informacinės sistemos) nuostatų, informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planų, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklių ir kitų informacines sistemas reglamentuojančių teisės aktų projektus;
2.   inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri informacinių sistemų ir kūrimo, tobulinimo, keitimo bei modernizavimo darbus;
3.   užtikrina informacinių sistemų saugą;
4.   koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, tyrimą ir bendradarbiauja su kompetentingoms institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais;
5.   organizuoja informacinių sistemų rizikos įvertinimą;
6.   atlieka kitas informacinių sistemų duomenų saugos nuostatuose, kituose teisės aktuose nustatytas ir informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniui priskirtas funkcijas;
7.   teikia informacinių sistemų valdytojo ir tvarkytojo vadovui siūlymus dėl:
7.1. informacinių sistemų administratorių paskyrimo ir reikalavimų administratoriams nustatymo;
7.2. informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo atlikimo;
7.3. informacinių sistemų saugos dokumentų priėmimo, keitimo.
8.   prižiūri NVSC informacijos ir ryšių technologijų veikimą ir saugą;
9.   rengia NVSC vidaus tvarką nustatančius dokumentus;
10. rengia ir teikia informaciją apie NVSC vykdomą veiklą visuomenei, žiniasklaidai;
11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų planavime;
13. dalyvauja rengiant Informacinių technologijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus bei NVSC veiklos efektyvumo didinimo;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją bei kitus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
18. atlieka kitas įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.