Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
1.3. studijų kryptis – statistika (arba);
1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – veiklos planavimo srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
9. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
10. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
11. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
14. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
15. Apdoroja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su vidaus audito veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą arba prireikus koordinuoja rizikos valdymo ir vidaus kontrolės veikimo vertinimą.
17. Koordinuoja su vidaus auditu susijusių rekomendacijų vykdymo priežiūrą.
18. Koordinuoja vidaus audito ataskaitų ir kitų su vidaus audito veikla susijusių dokumentų rengimą.
19. Planuoja vidaus audito veiklas arba prireikus koordinuoja vidaus audito veiklų planavimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su vidaus auditu susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl vidaus audito arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl vidaus audito vykdymo rengimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
23. Dalyvauja kuriant ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, organizuoja duomenų apie pasiektas jų reikšmes teikimą, vertina jas bei teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros veiklos gerinimo.
24. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme..
25. Pavaduoja Skyriaus vedėją bei kitus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.


VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti informacijos apie užkrečiamąsias ligas visuomenei pateikimo operatyvumą.

2. Didinti NVSC informacinių sistemų saugą.

3. Stiprinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, modernizuojant užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai būtinas informacines sistemas ir užtikrinant jų integralumą, gerinant atvejų ir protrūkių ištyrimo bei duomenų analizės kokybę.

4. Stiprinti institucijos pasirengimą prognozuoti, identifikuoti ir valdyti visuomenės sveikatos grėsmes (biologinės kilmės).

5. Kiti darbai, pagrindinai susiję su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) valdymu.