Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIUI
 
6. Visuomenės sveikatos administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


 VISUOMENĖS SVEIKATOS ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS
 
7. Visuomenės sveikatos administratorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
7.2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus skundus ir kitus dokumentus;
7.3. registruoja dokumentus;
7.4. vykdo asmenų aptarnavimą ir konsultavimą telefonu;
7.5.  rengia informacinių raštų projektus;
7.6. organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;
7.7. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;
7.8. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
7.9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.10. dalyvauja rengiant Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.11. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
7.12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.