Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.3. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;
1.4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
7. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymą arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų sutarčių projektų rengimą ir jų pasirašymą.Organizuoja ir vykdo ilgalaikių sutarčių vykdymo kontrolę.
12. Užtikrina viešųjų pirkimų sutarčių bei jų pakeitimų, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų ir įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitų paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Užtikrina informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, paskelbimą įstaigos internetiniame puslapyje.
13. Vykdo finansų kontrolę.
14. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti..
15. Dalyvauja ekstremalių situacijų valdyme.
16. Pavaduoja struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.