Pareigų aprašymas Spausdinti

- Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkio priežiūros srityje;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office Outlook, DVS programomis;

- išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;

- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;

- turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

 

Specialistas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja ir vykdo ūkio priežiūros veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas, užtikrina veiksmingą ir savalaikį ūkio priežiūros darbą;
- organizuoja ir vykdo Departamento pastatų ir patalpų naudojimo priežiūrą, jų apsaugą, remontą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų būklės gerinimo;
- organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą Departamento teritorijoje ir patalpose;
- užtikrina elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi Departamente;
- kontroliuoja ūkio priežiūros darbuotojus dėl pastato saugumo užtikrinimo, durų užrakinimo ir (ar) atrakinimo, pastato apsaugos signalizacijos įjungimo ir (ar) išjungimo laiku, esant nesklandumams savalaikiai informuoja Skyriaus vedėją;
- inicijuoja, organizuoja ir vykdo Departamento turto nurašymą ir jo pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;
- inicijuoja, organizuoja ir vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto likvidavimą;
- inicijuoja ir organizuoja Departamento darbo priemonių ir ūkinio inventoriaus priežiūrą ir  remontą;
- vykdo energetinių išteklių (dujų, vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir jų naudojimo priežiūrą, teikia energetinių išteklių skaitliukų parodymų duomenis atitinkamoms institucijoms, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl ekonomiško visų energetinių išteklių naudojimo Departamente;
- prižiūri, kad veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimai (dujų, elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija, telefoninis ryšys ir kt.);
- organizuoja ir vykdo sistemose bei įrengimuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų pašalinimą;
- užtikrina racionalų Departamento tarnybinių automobilių naudojimą ir jų priežiūrą;
- prižiūri, kad būtų užtikrintas Departamento automobilių techninis saugumas, kas 2 metai automobiliai paruošti ir pateikti Techninių apžiūrų centrui;
- organizuoja ir atsako už automobilių remonto atlikimą, tvarko ir seka tarnybinių  automobilių atsarginių dalių kiekinę apskaitą;
- kontroliuoja transporto paslaugų sutarčių vykdymą pagal numatytas sąlygas ir reikalavimus;
- kas savaitę atlieka tarnybinių automobilių patikrą, įvertina jų būklę ir tai fiksuoja atitinkamuose dokumentuose;
- kontroliuoja Departamento tarnybinių automobilių kiekvieno mėnesio faktinę ridą ir rengia tarnybinių automobilių degalų nurašymo ataskaitas;
- vykdo Departamento kelionės lapų išdavimą vairuotojams, tvarko ir tikrina kelionės lapų apskaitą ir kitus dokumentus;
- organizuoja automobilių kelionių maršrutus ir kontroliuoja automobilių rezervaciją, Departamento skyrių darbuotojų išvykimo atlikti tarnybines funkcijas;
- vykdo, organizuoja bei užtikrina savalaikį prekių ir paslaugų pirkimą, ūkinių operacijų atlikimą laiku ir tinkamai pildo viešųjų pirkimų žurnalą pagal numatytas tvarkas;
- apskaito Departamento ūkinį ir kitą inventorių, prekių, atsargų likučius, kitus darbus, analizuoja poreikį ir teikia siūlymus;
- pagal supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles rengia paraiškų projektus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti;
- rengia Departamento veiklos užtikrinimui reikalingų paslaugų pirkimo sutarčių projektus;
- organizuoja darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą bei instruktavimą.
- užtikrina patalpų priešgaisrinę apsaugą;
- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
- teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
- inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
- nedelsdamas informuoja tiesioginį skyriaus vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes darbuotojams ir visuomenės sveikatai;
- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai.