Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkio priežiūros srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;
8. turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo turto ir ūkio priežiūros veiklą, įgyvendinant Turto ir ūkio valdymo skyriui (toliau – Skyrius) pavestas funkcijas, užtikrina veiksmingą ir savalaikį ūkio priežiūros darbą;
7.2. organizuoja ir vykdo pastatų ir patalpų naudojimo priežiūrą, inicijuoja ir organizuoja jų apsaugą, remontą ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų būklės gerinimo;
7.3. organizuoja NVSC darbo vietų parengimą;
7.4. renka ir apibendrina darbui reikalingų priemonių bei paslaugų poreikius NVSC ir organizuoja jų įsigijimą bei paskirstymą padaliniams;
7.5. organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą NVSC padalinių teritorijose ir patalpose;
7.6. užtikrina elektrosaugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi NVSC padaliniuose;
7.7. organizuoja NVSC naudojamų pastatų ar patalpų saugumo užtikrinimo priemones, esant nesklandumams savalaikiai informuoja Skyriaus vedėją;
7.8. inicijuoja, organizuoja turto nurašymą ir jo pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose;
7.9. inicijuoja, organizuoja ir vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto likvidavimą;
7.10. inicijuoja ir organizuoja NVSC padaliniuose naudojamų darbo priemonių priežiūrą ir remontą;
7.11. organizuoja ir (arba) vykdo energetinių išteklių (dujų, vandens, elektros, šiluminės energijos) apskaitą ir jų naudojimo priežiūrą, teikia energetinių išteklių skaitliukų parodymų duomenis atitinkamoms institucijoms, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl ekonomiško visų energetinių išteklių naudojimo;
7.12. prižiūri, kad veiktų visos energetinės ir ventiliacinės sistemos bei įrengimai (dujų, elektros ir šilumos tinklai, vandentiekis, kanalizacija ir kt.);
7.13. organizuoja sistemose bei įrengimuose įvykusių avarijų likvidavimą bei gedimų pašalinimą;
7.14. organizuoja racionalaus tarnybinių automobilių naudojimo ir priežiūros priemonių įgyvendinimą;
7.15. prižiūri, kad būtų užtikrintas NVSC automobilių techninis saugumas, nustatytais terminais automobiliai paruošti ir pateikti Techninių apžiūrų centrui;
7.16. organizuoja automobilių remonto atlikimą, tvarko tarnybinių automobilių akumuliatorių ir padangų kiekinę apskaitą;
7.17. kontroliuoja su transporto priežiūra ir transporto paslaugomis susijusių sutarčių vykdymą pagal jose numatytas sąlygas ir reikalavimus;
7.18. nustatytais terminais atlieka tarnybinių automobilių patikrą, įvertina jų būklę ir tai fiksuoja atitinkamuose dokumentuose;
7.19. kontroliuoja NVSC tarnybinių automobilių kiekvieno mėnesio faktinę ridą ir rengia tarnybinių automobilių degalų nurašymo ataskaitas;
7.20. organizuoja kelionės lapų išdavimą vairuotojams, tvarko ir tikrina kelionės lapų apskaitą ir kitus dokumentus;
7.21. organizuoja automobilių kelionių maršrutus ir kontroliuoja automobilių rezervaciją, NVSC darbuotojų išvykimui atlikti tarnybines funkcijas;
7.22. tvarko NVSC valdomo naudojamo, disponuojamo nekilnojamojo turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje;
7.23. užtikrina patalpų priešgaisrinę apsaugą, organizuoja darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymą bei instruktavimą;
7.24. atsiradus tarnybiniam būtinumui veža NVSC darbuotojus ar dokumentus;
7.25. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.26. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.27. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
7.28. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.30. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.31. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.