Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
arba:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.1. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
2.2. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
2.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
4. Atitikimas kitiems reikalavimams:
4.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Priskirtose administravimo srityse atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.
10. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pasirengimo ekstremalioms sveikatai situacijoms ir įvykiams valdymą.
11. Organizuoja ir kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių juose iškeltoms problemoms spręsti.
12. Konsultuoja įstaigos vykdomų funkcijų ir vidaus administravimo klausimais.
13. Imasi priemonių, kad būtų užtikrintos saugios ir sveikos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos.