Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – finansai (arba);
1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5 Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Tikrina ir centralizuotos apskaitos įstaigai teikia įstaigos valstybės tarnautojų (darbuotojų) komandiruočių išlaidų apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus bei kitų išlaidų avanso apyskaitas.
10. Tikrina ir centralizuotos apskaitos įstaigai teikia įstaigos turto ir atsargų apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus.
11. Tikrina tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo dokumentus ir teikia atitinkamus duomenis centralizuotos apskaitos įstaigai.
12. Tikrina, ar inventorizacijos rezultatai atitinka buhalterinės apskaitos duomenis, rengia atitinkamų dokumentų projektus inventorizacijos metu nustatytų trūkumų išieškojimui, sprendimų dėl inventorizacijos rezultatų įtraukimo į buhalterinę apskaitą priėmimui.
13. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
14. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant efektyviai naudoti valstybės biudžeto lėšas ir priimti tinkamus sprendimus dėl turto valdymo, parengti ir pateikti NVSC direktoriui ir Departamentų direktoriams susistemintą informaciją apie NVSC patalpas.

2. Siekant tinkamai įgyvendinti Valstybės turto informacinės paieškos sistemos (toliau - VTIPS) duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėse nustatytą duomenų apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikimo į VTIPS procesą, pateikti NVSC patalpų (Kalvarijų g. 153, Vilnius; Plento g. 3, Šalčininkai; Vilniaus g. 77, Širvintos; Partizanų g. 4, Švenčionys; Gedimino g. 11, Ukmergė) sąnaudų duomenis į VTIPS  už 2020 m.sąnaudų duomenis  į VTIPS  už 2020 m.  bei kontroliuoti, kad departamentai pateiktų atitinkamą informaciją.

3. Siekiant užtikrinti tinkamą finansų kontrolės vykdymą atnaujinti atsakingų už finansų kontrolę asmenų paskyrimo įsakymą.