Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos saugą;

5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

1. tikrina Vilniaus departamentui (toliau – Departamentas) pateiktus dokumentus leidimui-higienos pasui gauti;

2. rengia leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus projektus bei kitų dokumentų projektus pagal veiklos sritį;

3. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;

4. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;

5. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

6. rengia dokumentus dėl leidimo-higienos paso panaikinimo, sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir dublikatų išdavimo;

7. registruoja Departamento ir Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) siunčiamus dokumentus;

8. užtikrina Departamente parengtų dokumentų pristatymą kitoms įstaigoms;

9. rengia raštus asmenims dėl pateiktų geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų;

10. suveda duomenis apie radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo sprendimus, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo sprendimus, sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir elektromagnetinės spinduliuotės matavimų protokolus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vidinį tinklą;

11. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

17. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;

18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.