Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

15 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 3 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų arba prancūzų arba vokiečių;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Vadovauja įstaigai.
4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Valdo įstaigos išteklius.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
7. Inicijuoja ir organizuoja priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymą, vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimą, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės vykdymą.
8. Pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų.
9. Organizuoja įstaigos metinių veiklos planų rengimą bei jų įgyvendinimą. Teikia ataskaitas.
10. Dalyvauja sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir Ministro Pirmininko potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių, delegacijų darbe.
11. Inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų pagal įstaigos kompetencijų sritis rengimą, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų.
12. Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) strateginius ir metinius veiklos planus, sudarant Ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones įstaigai pavestose veiklos srityse.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Stiprinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, modernizuojant užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai būtinas informacines sistemas ir užtikrinant jų integralumą, gerinant atvejų ir protrūkių ištyrimo bei duomenų analizės kokybę.

2. Stiprinti institucijos pasirengimą prognozuoti, identifikuoti ir valdyti visuomenės sveikatos grėsmes (biologinės kilmės).

3. Tobulinti COVID-19 ligos valdymo procesus.

4. Gerinti NVSC turimos informacijos pakartotinį panaudojimą atveriant duomenis verslui ir visuomenei.