Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei informacijos jiems teikimą viešojo administravimo institucijose, valstybės turto valdymą ir priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūrą;
5. išmanyti kokybės vadybos sistemų, informacinių technologijų valdymo, bendravimo su žiniasklaida, veiklos planavimo ir ekstremalių sveikatai situacijų valdymo principus;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
8. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
9. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus NVSC direktoriui ir/ar direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
4. planuoja, analizuoja ir atsiskaito už Skyriaus darbą;
5. koordinuoja NVSC patikėjimo teise, nuomos ar panaudos pagrindais valdomų pastatų priežiūrą remontą ir teikia NVSC direktoriui siūlymus dėl jų būklės gerinimo;
6. kontroliuoja atliekamus veiksmus susijusius su nekilnojamojo turto perdavimu  ir (ar) susigrąžinimu;
7. organizuoja NVSC pastatų šilumos, vandentiekio, nuotekų ir elektros sistemų priežiūrą;
8. užtikrina, kad NVSC nekilnojamasis turtas atitiktų priešgaisrinės saugos reikalavimus, esant neatitikimams organizuoja jų pašalinimą;
9. organizuoja ir koordinuoja NVSC nekilnojamojo turto apsaugą;
10. koordinuoja NVSC transporto priemonių naudojimą ir priežiūrą;
11. organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą NVSC;
12. organizuoja darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą NVSC;  
13. organizuoja NVSC darbo vietų įrengimą;
14. organizuoja ir koordinuoja NVSC ekstremaliųjų situacijų valdymo plano rengimą ir tikslinimą, dalyvauja rengiant NVSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą ir pagal kompetenciją įgyvendina šiuose planuose numatytas priemones;
15. organizuoja NVSC pastatų ir patalpų naudojimo priežiūrą, jų apsaugą,
16. organizuoja tvarkos palaikymą NVSC teritorijose ir patalpose;
17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
18. vykdo finansų kontrolę;
19. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
20. inicijuoja ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
21. pagal veiklos sritį organizuoja ir nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą;
22. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
23. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
24. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
26. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai pasiekti NVSC veiklos tikslai.