Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
1.3. studijų kryptis – žurnalistika (arba);
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirties sritis – viešųjų ryšių patirtis;
1.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
4. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
6. Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą.
7. Rengia viešųjų ryšių priemones ir įgyvendina arba prireikus koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Imasi priemonių, kad įstaigos interneto svetaine atitiktų teisės aktų reikalavimus, rengia ir joje teikia su įstaigos veikla susijusią informaciją.
10. Rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie įstaigą formavimu.
11. Pagal veiklos sritį nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
12. Rengia įstaigos vidaus tvarką nustatančius dokumentus, teisės aktų projektus bei pagal veiklos sritį kuria arba dalyvauja kuriant įstaigos veiklos procedūras.
13. Organizuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas.
14. Pavaduoja Skyriaus vedėją bei kitus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.