Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
arba:
1.2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.3. darbo patirties sritis – personalo srities patirtis;
1.4. darbo patirtis srityje – 2 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
6. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
8. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
9. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
10. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
11. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
12. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
15. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
Funkcijos patvirtintos 2021-12-29 „LRV nutarimas“ Nr.: 1155.
16. organizuoja ir (ar) atlieka viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
18. Dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.
19. Koordinuoja įstaigos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą.
20. Vykdo bendradarbiavimo su įstaigos darbuotojų atstovais užtikrinimo funkcijas.
21. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
22. Pavaduoja skyriaus vedėją ir kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir laikino nedarbingumo metu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 14 punkto įgyvendinimą.

2. Siekiant efektyvinti personalo valdymą, parengti vidaus teisės akto, reglamentuojančio personalo valdymą, projektą.

3. Organizuoti prevencines priemones siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą, įgyvendinimą.