Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;  
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto, informacinių technologijų valdymą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. žinoti duomenų bazių organizavimo pagrindus, mokėti jas administruoti;
6. išmanyti HTML, CSS, XML, Query ir JavaScript;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. vadovauja Informacinių technologijų valdymo skyriui (toliau – Skyrius), planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus NVSC direktoriui ir/ar direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
4. analizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;
5. organizuoja sisteminę ir tinklinę kompiuterinių programų bei informacinių sistemų plėtrą bei priežiūrą;
6. koordinuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų struktūros (kompiuterinės ir techninės įrangos, biuro ir interneto ryšio technikos, duomenų perdavimo tinklų ir ryšių) administravimą;
7. organizuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų valdymą, saugos priemonių įgyvendinimą;
8. koordinuoja NVSC informacinių sistemų ir informacinių technologijų infrastruktūros incidentų valdymo priemonių administravimą, koordinuoja jų veiklos sutrikimų, gedimų ir šalinimą;
9. dalyvauja sprendžiant kompiuterinės ir sisteminės programinės įrangos įsigijimo klausimus;
10. koordinuoja NVSC interneto ir intraneto tinklapių techninę priežiūrą;
11. organizuoja interneto ir kitų centralizuotų informacinių technologijų paslaugų teikimą NVSC darbuotojams;
12. konsultuoja NVSC darbuotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais;
13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
15. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
17. vykdo finansų kontrolę;
18. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
19. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
20. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai bei pasiekti NVSC veiklos tikslai.