Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – finansai (arba);
1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Organizuoja ir koordinuoja duomenų ir dokumentų perdavimą centralizuotai apskaitos įstaigai..
12. Rengia valstybės biudžeto bei kitų įstaigos disponuojamų lėšų sąmatas, jų pakeitimo dokumentus ir prižiūri sąmatų įgyvendinimą. Atlieka turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia siūlymus įstaigos vadovui.
13. Teikia finansinę informaciją įstaigos veiklos plano sudarymui ir vykdymo ataskaitoms parengti.Tikrina ir vizuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtus finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais teikia atitinkamoms institucijoms..
14. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme..
15. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti..
16. Organizuoja priemones, užtikrinančias struktūrinio padalinio darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą.

 

3. Optimizuojant LNSS visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų tinklą efektyvinti veiklą, racionaliai naudoti žmogiškuosius, finansinius ir infrastruktūros išteklius.

4. Užtikrinti  NVSC biudžeto vykdymo, finansinių, statistinių bei kitų ataskaitų  teisingumą ir pateikimą laiku.