Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – finansai (arba);
1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
8. Tikrina įstaigos suteiktų administracinių paslaugų (valstybės rinkliavų) duomenis, gautus iš struktūrinių padalinių ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai pažymas apie apskaičiuotas valstybės rinkliavas.
9. Vykdo įstaigos banko sąskaitose esančių lėšų priežiūrą ir kontrolę.
10. Rengia vidiniam ir išorės poreikiui patenkinti reikalingą informaciją apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį bei dalyvauja rengiant įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus.
11. Išrašo sąskaitas valstybės institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms pagal sudarytas sutartis ir kontroliuoja, kad iš įstaigos struktūrinių padalinių gaunami buhalterinės apskaitos dokumentai ir ataskaitos būtų teikiami laiku ir be klaidų centralizuotos apskaitos įstaigai.
12. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
13. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant užtikinti savalaikį atsiskaitymą su tiekėjais kontroliuoti  gaunamų sąskaitų už suteiktas paslaugas, prekes bei turtą įvedimą į NVSC apskaitą.

2. Siekiant turėti patikimas finansines NVSC ataskaitas užtikrinti, kad laiku ir teisingai  būtų pateikta informacija NBFC apie  sukauptos sąnaudas.

3. Siekiant užtirktinti tinkamą planavimą ir finansinių išteklių paskirstymą organizuoti FVAIS sistemoje atliekamų finansinių išteklių planavimo, pirkimo sutarčių ir plano valdymo procesus ir žingsnius.

4. Siekiant efektyviau naudoti NVSC asignavimus, skirtus ryšio paslaugoms, atlikti mobiliojo ryšio paslaugų monitoringą.