Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;
6. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
9. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.  organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Širvintų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
4. atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinį ir neeilinį vertinimą;
5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
6. derina Skyriaus darbą su Vilniaus departamento direktoriumi;
7. užtikrina veiksmingą ir savalaikį Skyriaus darbą, teikia siūlymus Vilniaus departamento direktoriui dėl Skyriaus ir Vilniaus departamento darbo veiksmingumo gerinimo;
8. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vykdomą veiklą;
9. kontroliuoja Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą, rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, analizuoja Skyriaus darbą;
10. organizuoja, koordinuoja Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
11. užtikrina Skyriuje parengtų dokumentų tinkamumą, savalaikiškumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
12. užtikrina Skyriaus antspaudų saugojimą ir tinkamą naudojimą;
13. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
14. surašo Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo pažeidimų protokolus;
15. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų srityse;
16. organizuoja ir kontroliuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą;
17. pasirašo pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje bei priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
18. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
19. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
20. organizuoja ir koordinuoja žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją;
21. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
22. organizuoja ir kontroliuoja specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
23. gripo sezono metu nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI savivaldybėje ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybei skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą;
24. organizuoja ir užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą;
25. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
26. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką;
27. koordinuoja pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka;
28. organizuoja / dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones;
29. rengia / dalyvauja rengiant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); dalyvauja pratybose;
30. rengia / dalyvauja rengiant tikslines užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programas savivaldybei ir teikia siūlymus savivaldybės administracijai dėl šių programų įgyvendinimo, teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybės užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;
31. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
32. rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
33. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
34. tikrina statinių techninius projektus;
35. tikrina statinius, dalyvauja statybos užbaigimo procedūroje;
36. dalyvauja Širvintų r. savivaldybės Statybų nuolatinės komisijos darbe;
37. rengia planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas;
38. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;
39. rengia aplinkos tyrimų programas;
40. organizuoja apsinuodijimo ar įtarus apsinuodijimą nitritais ir nitratais epidemiologinį tyrimą;
41. teikia informaciją bei veiklos ataskaitas Centro skyrių vedėjams, metodiškai vadovaujantiems skyriams rajonuose pagal veiklos sritis;
42. informuoja Skyriaus darbuotojus apie naujai priimtus teisės aktus;
43. rengia Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
44. pagal kompetenciją teikia informaciją žiniasklaidai;
45. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje;
46. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
47. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia Departamento direktoriui;
48. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
49. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
50. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai
51. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
52. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
53. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
54. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
55. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei, bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
56. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
57. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
58. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
59. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
60. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.