Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;

5.2. yra įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką;

5.3. mažinti užkrečiamųjų ligų riziką visuomenės sveikatai, valdyti užkrečiamųjų ligų epideminį procesą, vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką.

6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarios globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė), gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

6.4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

6.5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos kontrolę;

6.6. pagal asmenų pranešimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

6.7. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;

6.8. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;

6.9. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;

6.10. dalyvauja taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;

6.11. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos (privalomojo sveikatos mokymo, privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo) kontrolę;

6.12. vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

6.13. dalyvauja Leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, Leidimus-higienos pasus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;

6.14. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;

6.15. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;

6.16. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas;

6.17. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina ir derina teritorijų planavimo dokumentus);

6.18. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);

6.19. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

6.20. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

6.21. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;

6.22. teikia savivaldybių institucijoms reikalingą informaciją apie savivaldybės teritorijoje padarytus teisės aktų pažeidimus, susijusius su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša.

6.23. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:

6.23.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);

6.23.2. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką:

6.23.2.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį, keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;

6.23.2.2. gripo įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu savivaldybėse), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI savivaldybėje ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybei skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą);

6.23.2.3. tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;

6.23.2.4. ūmių vangių paralyžių, poliomielito;

6.23.2.5. kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);

6.23.2.6. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);

6.23.2.7. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos.

6.23.3. dalyvauja atliekant užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, dalyvauja atvejų valdyme ir protrūkių likvidavime:

6.23.3.1. dalyvauja atliekant užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);

6.23.3.2. dalyvauja išaiškinant, tiriant ir likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); tiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;

6.24. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms.

6.25. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą.

6.26. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengiant / atnaujinant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); dalyvauja pratybose.

6.27. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;

6.28. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;

6.29. koordinuoja Valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą veiklos teritorijoje.

6.30. vykdo administracinių nusižengimų teiseną;

6.31. vykdo pasirengimo ekstremaliųjų situacijų atvejams planavimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas metodines rekomendacijas;

6.32. gresiant ar įvykus įvykiui, ekstremaliam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas priemones cheminio užterštumo atvejais;

6.33. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms situacijoms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų;

6.34. teikia informaciją apie ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius ir kitus galinčius kelti ar keliančius riziką gyventojų sveikatai ir gyvybei įvykius Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centrui;

6.35. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

6.36. rengia Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir Centro veiklos planų rengimui.

6.37. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;.

6.38. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą.

6.39. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ;

6.40. teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.41. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.