Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės.
9. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
10. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
11. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
12. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.
15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
18. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
19. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
22. Dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms, dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime/atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus.
23. Teikia informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus į informacines sistemas.
24. Atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą.
25. Pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas.
26. Organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką, dalyvauja antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų valdyme.
27. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Stiprinti socialinės globos ir slaugos įstaigų gebėjimus valdyti per orą plintančias infekcijas.

2. Gerinti bendradarbiavimą su  Šalčininkų rajono bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir  institucijomis.

3. Įgalinti ūkio subjektus užtikrinti paslaugų saugą esant nepalankioms  koronavirusinės infekcijos epidemiologinėms sąlygoms.