Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

5.1. mažinti užkrečiamųjų ligų riziką visuomenės sveikatai, valdyti užkrečiamųjų ligų epideminį procesą, vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;

5.2. sumažinti užkrečiamųjų ligų įvežimo riziką ir užkirsti kelią jų išplitimui, pagal kompetenciją užtikrinti Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) įgyvendinimą, reaguoti į užkrečiamųjų ligų sąlygotas grėsmes visuomenės sveikatai.

6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:

6.1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);

6.1.2. teikia epidemiologinius duomenis į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;

6.1.3. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;

6.1.4. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:

6.1.4.1. atlieka atvejų, kai asmenys nukentėjo nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių gyvūnų, epidemiologinį tyrimą ir valdymą: pildo pranešimą apie įtariamą / patvirtintą pasiutligės atvejį – keičiasi informacija su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, organizuoja ir vertina nukentėjusių asmenų imunoprofilaktiką;

6.1.4.2. gripo: įprastinę (nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) apskrityje ir savivaldybėse), sustiprintą (gripo sezono metu stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI apskrityje ir savivaldybėse ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą) ir paremtą pasirinktine klinikine-virusologine diagnostika (organizuoja dalyvaujančių gydytojų parinkimą, surenka, apibendrina, analizuoja ir teikia iš dalyvaujančių gydytojų gaunamus duomenis);

6.1.4.3. tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo;

6.1.4.4. ūmių vangių paralyžių, poliomielito;

6.1.4.5. kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);

6.1.4.6. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, askaridozė, toksokarozė, kt.);

6.1.4.7. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos;

6.1.4.8. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;

6.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:

6.2.1. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);

6.2.2. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;

6.2.3. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

6.3. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: nustato ir vertina skiepijimų pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių apimtis teritorijoje; nustato ir vertina nepaskiepijimo apimtis ir priežastis (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ, nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų ir pan.); vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą ir epidemiologinį atvejo tyrimą; asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertina „šalčio grandinės“ užtikrinimą, nepaskiepijimo priežastis ir kt.; organizuoja, koordinuoja ir vertina rizikos grupių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo, suaugusiųjų skiepijimą nuo difterijos-stabligės, kt.; vertina ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo kitų užkrečiamųjų ligų (erkinis encefalitas, pneumokokinė infekcija, kt.).

6.4. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; vykdo medicininę karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose ir pagal kompetenciją teritorijų bei riboto karantino kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka; rengia / dalyvauja rengiant / atnaujinant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); organizuoja ir dalyvauja pratybose;

6.5. užkrečiamųjų ligų grėsmės nustatymui, epideminės situacijos išaiškinimui, įvertinimui, prioritetų pagrindimui, iškilusių problemų priežasčių, rizikos veiksnių nustatymui planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);

6.6. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;

6.7. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;

6.8. koordinuoja antimikrobinio atsparumo valdymą apskrityje;

6.9. koordinuoja Valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą administracinėse teritorijose;

6.10. moko ir informuoja visuomenę, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos, profilaktikos ir kontrolės klausimais, teikia informaciją žiniasklaidai;

6.11. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

6.12. vykdo administracinių nusižengimų teiseną;

6.13. rengia Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir Centro veiklos planų rengimui;

6.14. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;

6.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

6.16. konsultuoja Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;

6.17. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą;

6.18. teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;

6.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.