Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

5.1. teikti administracines paslaugas, formuojančias sveikatai palankią aplinką;

5.2. dalyvauti vykdant nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas

6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja vykdant nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) nuostatas;

6.2. dalyvauja vykdant nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) funkcijas;

6.3. bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, konsultuojančios pareiškėjus, biocidinių produktų gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės, įpareigojimų ir teisių pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 klausimais, funkcijas;

6.4. dalyvauja vykdant nacionalinei kompetentingai institucijai nustatytas užduotis įgyvendinant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1);

6.5. rengia išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų projektus;

6.6. rengia leidimų įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą projektus;

6.7. rengia nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančius liudijimų projektus;

6.8. rengia biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, lygiagrečios prekybos kitoje valstybėje narėje autorizuotais biocidiniais produktais leidimų, leidimų pagal nukrypti nuo reikalavimų leidžiančią nuostatą ne ilgiau kaip 180 dienų tiekti rinkai ar ribotai naudoti Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nustatytų autorizacijos liudijimo išdavimo sąlygų neatitinkančius biocidinius produktus, leidimų naudoti neautorizuotą biocidinį produktą arba nepatvirtintą veikliąją medžiagą išimtinai biocidiniame produkte eksperimentams arba bandymams, atliekamiems mokslinių tyrimų ar plėtros tikslais, projektus;

6.9. rengia biocidinių produktų autorizacijos liudijimų projektus;

6.10. rengia leidimų gaminti, tiekti į rinką ar naudoti biocidą, veikliąją medžiagą projektus;

6.11. rengia, derina kitų institucijų parengtus Lietuvos pozicijų projektus, atstovauja Lietuvos pozicijas, rengia ir teikia nuomones dėl Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų dokumentų projektų;

6.12. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

6.13. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir Centro veiklos planų rengimui;

6.14. teikia siūlymus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų projektams, inicijuoja teisės aktų pakeitimus;

6.15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

6.16. konsultuoja ūkio subjektus produktų vertinimo klausimais ir teikia metodinę pagalbą;

6.17. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei;

6.18. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.