Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. turėti darbo patirties informacinių technologijų ir sistemų priežiūros srityje;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų ir sistemų priežiūrą, naudojimą, vystymą, kompiuterinių programų teisinę apsaugą valstybinėse institucijose;
6.4. mokėti diegti, aptarnauti bei administruoti Microsoft Windows operacines sistemas, Microsoft Office programų paketą;
6.5. išmanyti kompiuterių architektūrą bei kompiuterių periferinės įrangos veikimo principus;
6.6. gerai žinoti elektroninių ryšių infrastruktūrą bei jos įrenginius, išmanyti mobilias technologijas ir mobilių įrenginių veikimą bei saugumo užtikrinimo reikalavimus;
6.7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.9. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS SPECIALISTAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS

7. Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo informacinių technologijų priežiūrą NVSC:
7.1.1. vykdo informacinių technologijų (toliau – IT) infrastruktūros (kompiuterinės ir programinės įrangos, biuro ir ryšio technikos, duomenų perdavimo tinklų ir ryšių), antivirusinės apsaugos, elektroninio pašto administravimo bei įsigytos kompiuterinės ir periferinės įrangos techninę ir profilaktinę priežiūrą, gedimų diagnostiką, remontą ir apskaitą, užtikrinant tvarkingą NVSC IT infrastruktūros eksploatavimą, saugumą, vientisumą ir prieinamumą, sistemingą jos plėtrą bei modernizavimą;
7.1.2. vykdo kompiuterinės technikos diegimo darbus;
7.1.3. vykdo programinės įrangos diegimo, konfigūravimo, administravimo, atnaujinimo bei gedimų šalinimo darbus;
7.1.4.  vykdo NVSC naudojamos programinės įrangos diegimo, administravimo, konfigūravimo ir  priežiūros darbus bei užtikrina nepertraukiamą programinės įrangos funkcionavimą;
7.1.5. vykdo tarnybinių stočių techninės ir programinės įrangos diegimo, administravimo, konfigūravimo ir priežiūros darbus bei užtikrina nepertraukiamą jų funkcionavimą;
7.1.6. vykdo NVSC kompiuterizuotų darbo vietų, techninės ir programinės įrangos diegimo, administravimo, konfigūravimo ir priežiūros darbus bei užtikrina nepertraukiamą jų funkcionavimą;
7.1.7. vykdo NVSC periferinės įrangos, techninės ir programinės įrangos diegimo, administravimo, konfigūravimo ir priežiūros darbus bei užtikrina nepertraukiamą jų funkcionavimą
7.1.8.  administruoja kompiuterinius tinklus, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas bei kompiuterinio tinklo įrenginius;
7.1.9.  atlieka duomenų perdavimo sistemų administravimą, priežiūrą bei gedimų šalinimą;
7.1.10.  užtikrina stabilų NVSC interneto prieigos funkcionavimą;
7.1.11.  užsako organizacinėje technikoje ir faksimilinio ryšio įrangoje naudojamas eksploatacines medžiagas, kontroliuoti jų naudojimą;
7.1.12.  periodiškai atlieka techninės ir programinės įrangos profilaktikos darbus (kompiuterių bei tarnybinių stočių testavimą bei optimizavimą, virusų paiešką bei jų šalinimą);
7.1.13. užtikrina kompiuteriuose ir darbo stotyse esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą, administruoja vartotojų prisijungimo teises;
7.1.14.  saugo, kopijuoja, atkuria ir prižiūri visą NVSC naudojamą informaciją;
7.1.15. kaupia informacinę ir mokomąją medžiagą kompiuterinės, sisteminės ir tinklinės priežiūros klausimais bei užtikrina dokumentacijos, susijusios su NVSC veikloje naudojama technine ir programine įranga, pildymą;
7.1.16. konsultuoja NVSC valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kompiuterinių programų eksploatavimo, informacinių technologijų, informacinių sistemų, organizacines technikos, telekomunikacinės technikos naudojimo ir saugumo klausimais;
7.1.17. numato informacinių technologijų, telekomunikacijų, kompiuterinės technikos poreikius NVSC ir teikia siūlymus skyriaus Informacinių technologijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;
7.1.18. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, tyrimą ir bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais;
7.1.19. vykdo informacinių sistemų rizikos vertinimą.
7.2. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.3. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.4. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.5. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.6. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.7. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.8. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.9. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.10. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti  NVSC veiklos tikslai.