Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

6. Įgyvendindamas nustatytą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė) gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

6.4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

6.5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6.6. pagal asmenų pareiškimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

6.7. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;

6.8. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;

6.9. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;

6.10. rengia siūlymus taikyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;

6.11. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;

6.12. dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

6.13. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

6.14. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;

6.15. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

6.16. vykdo pavojingų objektų kontrolę;

6.17. taiko visuomenės sveikatos priežiūros priemones cheminio užterštumo atvejais gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė;

6.18. rengia Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento  ir Centro veiklos planų rengimui;

6.19. rengia bei dalyvauja rengiant Centro ir Departamento vidaus teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų; siekiant šalinti teisinio reglamentavimo spragas, rengia siūlymų Sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuomenės sveikatos saugos kontrolės teisės aktų keitimo ar rengimo projektus;

6.20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

6.21. konsultuoja Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;

6.22. teikia informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, konsultuoja suinteresuotus asmenis visuomenės sveikatos saugos kontrolės, vartotojų teisių gynimo klausimais;

6.23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.