Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką;

6. Įgyvendindamas nustatytą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimus-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;

6.2. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;

6.3. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;

6.4. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;

6.5. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;

6.6. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);

6.7. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);

6.8. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;

6.9. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;

6.10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;

6.11. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;

6.12. dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;

6.13. vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;

6.14. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;

6.15. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

6.16. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer).

6.17. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir  visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
6.18. vykdo Leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

6.19. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;

6.20. teikia duomenis informacinėms sistemoms ir registrams;

6.21. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Departamento ir Centro veiklos planų rengimui;

6.22. teikia siūlymus visuomenės sveikatos saugos teisės aktų projektams, inicijuoja teisės aktų pakeitimus;

6.23. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

6.24. konsultuoja Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;

6.25. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;

6.26. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei;

6.27. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.