Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
1.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Koordinuoja valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, valstybinės triukšmo kontrolės, kvapų kontrolės, pavojingų objektų priežiūros ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros vykdymą departamentuose.
12. Koordinuoja departamentų veiklą, ginant vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu bei taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones ir vykdant priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę.
13. Rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje.
14. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą.
15. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
16. Organizuoja priemones, užtikrinančias struktūrinio padalinio darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas. Atlieka einamąją finansų, susijusių su struktūrinio padalinio veikla.