Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
1.3. studijų kryptis – finansai (arba);
1.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.
6. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Organizuoja duomenų ir dokumentų perdavimą centralizuotai apskaitos įstaigai.
10. Kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto ir kitų įstaigos disponuojamų lėšų panaudojimą, rengia programų sąmatų ir jų pakeitimo dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl lėšų panaudojimo prioritetų.
11. Kontroliuoja centralizuotos apskaitos įstaigos parengtas finansinės atskaitomybės ataskaitas ir kitas su finansų valdymu susijusių ataskaitas.
12. Kontroliuoja centralizuotos apskaitos įstaigos atliekamų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
13. Dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme.
14. Pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.