Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;    
2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
2. įveda informaciją į Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinę sistemą ir Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę sistemą;
3. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis;
4. dalyvauja organizuojant užkrečiamųjų ligų atvejų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; dalyvauja organizuojant padeda organizuoti atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
5. dalyvauja sustiprintos medicininės-karantininės kontrolės dėl ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų vykdyme;
6. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie grėsmes visuomenės ar darbuotojų saugai ir sveikatai;
7. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
8. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
9. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
10. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
12. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.