Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
1.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Rengia ir atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijas biocidinių produktų klausimais, teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos pozicijų projektų.
12. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pranešimus ir kitą su tuo susijusią informaciją, dalyvauja rengiant bei įgyvendinant tarptautines, valstybines bei kitas programas ar projektus biocidinių produktų, cheminių medžiagų, kosmetikos gaminių saugos sveikatai klausimais.
13. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą.
14. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
15. Koordinuoja, kad NVSC interneto svetainėje būtų skelbiama informacija, susijusi su struktūrinio padalinio veikla.
16. Organizuoja priemones, užtikrinančias struktūrinio padalinio darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, atlieka einamąją finansų kontrolę.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Patobulinti biocidinių produktų rinkos priežiūrą atliekančių institucijų specialistų kompetenciją jiems aktualiais biocidinių produktų sritį reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais.

2. Perimti valstybių narių gerąją praktiką įgyvendinant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) Lietuvoje.

3. Nustatyti įrodymais grįstas prioritetines sritis, kuriose tikslinga gerinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo nuodingųjų medžiagų poveikio.

4. Pagerinti kosmetikos gaminių saugos vertinimo kokybę.