Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus.
2. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja turto naudojimą.
5. Vykdo turto priežiūrą.
6. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus.
7. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją.
8. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus.
11. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
12. Administruoja dokumentus.
13. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
14. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
15. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
17. Organizuoja privalomus periodinius departamento darbuotojų sveikatos patikrinimus.
18. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas, avarijas, nagrinėja jų priežastis bei tvarko jų apskaitą.
19. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
20. Nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
21. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant maksimaliai suderinti šalių interesus (darbuotojo – pasirinkti atostogas norimos trukmės ir jam patogiu laiku, darbdavio – tinkamai vykdyti darbo procesą) ir organizuoti darbą taip, kad dėl darbuotojų atostogų nenukentėtų įstaigos veiklos efektyvumas ir kad kiekvienas darbuotojas turėtų realią galimybę pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis, parengti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento darbuotojų planuojamų kasmetinių atostogų grafiką 2021 metams.

2. Siekiant tinkamai planuoti ir racionaliai naudoti įstaigos lėšas bei tinkamai organizuoti ir vykdyti viešųosius pirkimus bei laiku aprūpinti darbuotojus darbui būtinomis priemonėmis, parengti pavyzdinę metinę prekių, paslaugų ir darbų poreikio lentelę (toliau – Metinė poreikių lentelė) Vilniaus departamento skyrių metinių prekių, paslaugų ir darbų poreikių pildymui.