Pareigų aprašymas Spausdinti

5. Pagrindinis Skyriaus uždavinys yra užtikrinti Departamento vidaus administravimą;

6. Įgyvendindamas nustatytą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja asmenų aptarnavimą Departamente „vieno langelio“ principu, jų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimą, teikia duomenis informacinėms sistemoms;

6.2. organizuoja, kontroliuoja ir analizuoja Departamento dokumentų valdymą ir teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo gerinimo;

6.3. kontroliuoja Departamento skyrių rengiamų dokumentų įforminimą, konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;

6.4. teikia duomenis NVSC dokumentacijos plano rengimui ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas Departamento skyriuose;

6.5. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašų projektus;

6.6. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano rengimą, susistemina ir apibendrina skyrių medžiagą, pateiktą planų rengimui;

6.7. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimą ir teikimą;

6.8. organizuoja Departamento vidaus dokumentų projektų rengimą;

6.9. atlieka Departamento parengtų dokumentų projektų atitikties juridinės technikos reikalavimams vertinimą;

6.10. kontroliuoja Departamento vykdomų pavedimų terminų laikymąsi;

6.11. konsultuoja darbuotojus Departamento vidaus administravimo klausimais;

6.12. analizuoja administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą ir teikia siūlymus;

6.13. organizuoja informacijos apie Departamento vykdomą veiklą teikimą visuomenei, žiniasklaidai, rengia pranešimus spaudai, spaudos konferencijas;

6.14. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Departamento veiklos srityse, koordinuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

6.15. teikia siūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Departamento veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;

6.16. organizuoja informacinių technologijų priežiūrą;

6.17. tvarko departamento pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus;

6.18. vykdo valstybinių rinkliavų apskaitą;

6.19. vykdo Departamento darbuotojų darbo užmokesčio apskaitą ir teikia duomenis ataskaitų ir deklaracijų pildymui;

6.20. koordinuoja kokybės vadybos sistemos palaikymą Departamente;

6.21. dalyvauja administracinių nusižengimų bylų nagrinėjime; atstovauja Centrą teismuose ir kitose institucijose;

6.22. rengia dokumentų Departamento personalo valdymo klausimais projektus;

6.23. organizuoja Departamento personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

6.24. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

6.25. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

6.26. planuoja ir organizuoja Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

6.27. koordinuoja Departamento darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;

6.28. organizuoja atostogų suteikimą Departamento personalui;

6.29. rengia pažymų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

6.30. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Departamento darbuotojų asmens bylas;

6.31. rengia Departamento darbuotojams darbo užmokesčio pažymų projektus dėl socialinių išmokų;

6.32. tvarko Departamento kelionių lapų apskaitą;

6.33. organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymą ir pardavimą viešuose prekių aukcionuose;

6.34. tvarko ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų (vakcinų, kuro ir kitų atsargų) apskaitą Departamente;

6.35. vykdo Departamento naudojamų pastatų priežiūrą, inicijuoja, organizuoja, kontroliuoja pastatų ir patalpų remontą, vykdo remonto darbų priežiūrą;

6.36. užtikrina Departamento naudojamo transporto priemonių tinkamą priežiūrą, rūpinasi transporto priemonių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis;

6.37. užtikrina patalpų priešgaisrinę saugą;

6.38. užtikrina ekonomišką visų energetinių išteklių (vandens, elektros ir šiluminės energijos) naudojimą Departamente ir atlieka jų apskaitą;

6.39. organizuoja energetinėse sistemose įvykusių avarijų bei įrangos (aparatūros) gedimų likvidavimą bei padarinių pašalinimą;

6.40. užtikrina švarą, tvarką Departamento patalpose bei teritorijose;

6.41. esant reikalui, atlieka smulkius inventoriaus remonto darbus;

6.42. pagal kompetenciją dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdymo procese;

6.43. organizuoja civilinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

6.44. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus ir pavaduotojų, Departamento direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.