Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
5. studijų kryptis – ekonomika;
arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
7. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
8. darbo patirties trukmė – 1 metai.

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.           
7. Apibendrina informaciją, susijusią su departamento ar departamento darbuotojų veikla, ir teikia siūlymus bei dalyvauja tobulinant departamento veiklą ir kokybės vadybos sistemą.
8. Dalyvauja ekstremaliųjų situacijų valdyme.
9. Organizuoja konferencijas, posėdžius, pasitarimus, susirinkimus, kitus renginius, rengia jų protokolus.
10. Organizuoja  informacijos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei teikimą.
11. Teikia informaciją departamento darbuotojams veiklos organizavimo klausimais, imasi priemonių sklandžiai vidinei komunikacijai užtikrinti, organizuoja studentų praktiką departamente.
12. Pavaduoja departamento patarėją jo atostogų, komandiruočių ir laikinojo nedarbingumo metu.         
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.