Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – įstaigos vidaus administravimo srityje;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme ir planavime.
12. Organizuoja ir inicijuoja ūkinių operacijų (prekių, paslaugų, darbų pirkimų ir kt.) vykdymą.
13. Užtikrina racionalų Departamento transporto priemonių naudojimą ir tinkamą priežiūrą.
14. Organizuoja Departamento darbo priemonių ir ūkinio inventoriaus priežiūrą ir remontą.
15. Organizuoja priemones, užtikrinančias Departamento ir Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas bei kontroliuoja jų vykdymą.
16. Atlieka einamąją finansų kontrolę.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Analizuoti ir tobulinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Kauno departamento veiklos valdymo (planuoti veiklą, dalyvauti valdant rizikas, analizuoti suinteresuotų šalių poreikius ir t.t.) ir palaikymo procesus.

2. Gerinti NVSC Kauno departamento aprūpinimo ištekliais procesą.

3. Siekiant stiprinti NVSC Kauno departamento patrauklumą, gerinti įstaigos įvaizdį.