Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
4. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
6. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

Funkcijos

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
6. Apdoroja su turto priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.
8. Rengia su turto valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu susijusių dokumentų rengimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.           
11. Apibendrina informaciją, susijusią su departamento ar departamento darbuotojų veikla,  teikia siūlymus bei dalyvauja tobulinant departamento veiklą ir kokybės vadybos sistemą.
12. Dalyvauja ekstremaliųjų situacijų valdyme, įgyvendina departamento darbuotojų saugos ir sveikatos ir civilinės saugos priemones.
13. Rengia ir teikia informaciją su departamento dokumentų valdymu, susijusiais klausimais, dalyvauja rengiant pažymas ir kitus dokumentus.
14. Rengia informaciją apie departamentui reikalingų įsigyti prekių, paslaugų, darbų poreikius, inicijuoja viešuosius pirkimus, siekiant aprūpinti departamentą reikalingomis prekėmis, paslaugomis arba darbais.
15. Teikia informaciją su departamento personalu susijusiais klausimais.
16. Organizuoja departamento darbuotojų pasitarimus, rengia jų protokolus, vykdo jų nutarimų įgyvendinimo stebėseną.          
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.