Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties išsilavinimą arba matematikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir apskaitos srityje;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro, Finansų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, finansinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą ir kitus teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą;
4. išmanyti bendruosius apskaitos tvarkymo reikalavimus, finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo reikalavimus bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą, ekstremaliųjų situacijų valdymą;
6. mokėti dirbti Microsoft Office, Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (toliau – VBAMS) programomis.
7 mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Specialistas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka einamąją finansų kontrolę;
2. rengia su finansų valdymu (imuninių vaistinių preparatų ir skiepyti skirtų švirkštų bei kitų priemonių) susijusius dokumentus;
3. apdoroja su atsargų (imuninių vaistinių preparatų ir skiepyti skirtų švirkštų bei kitų priemonių) gavimu ir išdavimu susijusią informaciją;
4. konsultuoja atsargų (imuninių vaistinių preparatų ir skiepyti skirtų švirkštų bei kitų priemonių) gavimo ir išdavimo srities klausimais;
5. tikrina ir centralizuotos apskaitos įstaigai teikia NVSC atsargų (imuninių vaistinių preparatų ir skiepyti skirtų švirkštų bei kitų priemonių) apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus;
6. tikrina tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo dokumentus ir teikia atitinkamus duomenis centralizuotos apskaitos įstaigai;
7. tikrina, ar inventorizacijos rezultatai atitinka apskaitos duomenis, rengia atitinkamų dokumentų projektus inventorizacijos metu nustatytų trūkumų išieškojimui, sprendimų dėl inventorizacijos rezultatų įtraukimo į apskaitą priėmimui;
8. vykdo asmeninių apsaugos priemonių likučių stebėseną;
9. dalyvauja rengiant Finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
10. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
11. konsultuoja NVSC darbuotojus, fizinius ir juridinius asmenis vykdomų funkcijų klausimais;
12. dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų užsienio šalių paramos fondų finansuojamų projektų veiklose;
13. atlieka NVSC suteiktų administracinių paslaugų (valstybės rinkliavų) apskaitą ir ataskaitų parengimą;
14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus struktūrinio padalinio darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NVSC direktoriaus, NVSC direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.