Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinę ir darbų saugą, ekstremaliųjų situacijų valdymą;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Specialistas vykdo šias funkcijas:

1. teisės aktų nustatyta tvarka planuoja, organizuoja ir vykdo civilinės saugos prevencinių priemonių įgyvendinimą NVSC;

2. organizuoja NVSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) civilinės saugos mokymus ir pratybas;

3. atlieka galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, teikia siūlymus dėl riziką mažinančių priemonių įgyvendinimo;

4. rengia ir tikslina NVSC ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, dalyvauja rengiant NVSC ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą ir pagal kompetenciją įgyvendina šiuose planuose numatytas priemones;

5. nedelsiant informuoja NVSC direktorių, NVSC direktoriaus pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas;

6. organizuoja darbuotojų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, jų evakavimą, gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja;

7. dalyvauja organizuojant teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių, reikalingų saugiam darbui NVSC įgyvendinimą;

8. teikia siūlymus dėl NVSC darbuotojų saugos ir sveikatos; dėl traumų ir profesinių ligų mažinimo ir prevencijos priemonių, kontroliuoja, kaip šios priemonės įgyvendinamos;

9. organizuoja darbo aplinkos rizikos veiksnių vertinimą ir teikia siūlymus dėl kolektyvinių apsaugos priemonių, asmeninių apsaugos priemonių parinkimo ir aprūpinimo jomis organizavimo.

10. planuoja asmeninių apsaugos priemonių poreikį, koordinuoja jų išdavimo organizavimą;

11. dalyvauja rengiant Turto ir ūkio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

12. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

13. konsultuoja NVSC darbuotojus, fizinius ir juridinius asmenis vykdomų funkcijų klausimais;

14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų NVSC pozicijai;

17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NVSC direktoriaus, NVSC direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;

20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.