Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją.

2. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir  motyvacijos sistemą.

5. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą.

6. Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

7. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą.

8. Rengia ir teikia informaciją vidutinio sudėtingumo personalo valdymo klausimais.

9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus.

10. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.

11. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas.

12. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.

13. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.

15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.

16. Dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.

17. Koordinuoja įstaigos darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą.

18. Organizuoja įstaigos darbuotojų privalomus sveikatos tikrinimus.

19. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.

20. Vykdo teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, nuostatų įgyvendinimo procedūras.

21. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir laikino nedarbingumo metu.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.