Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
2. priima fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir kitus dokumentus, teikia bendro pobūdžio konsultacijas;
3. priima, registruoja ir perduoda vykdyti informaciją ir dokumentus;
4. rengia raštų projektus;
5. vykdo korespondencijos apskaitą ir siuntimą (įskaitant elektronines siuntas);
6. organizuoja Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) susirinkimus, pasitarimus ir rengia jų protokolus;
7. konsultuoja darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
8. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
9. dalyvauja rengiant Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
10. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.