Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų valdymo srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei civilinę saugą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. analizuoja duomenis apie Lietuvos gyventojų sergamumą užkrečiamosiomis ligomis, kraujasiurbių nariuotakojų, platinanamomis infekcinėmis ligomis, organizuoja ir vykdo entomologinę stebėseną , vertina profilaktikos priemonių veiksmingumą;
2. koordinuoja keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
3. analizuoja ir lygina epidemiologinę situaciją atskirose teritorijose;
4. rengia informaciją ir rekomendacijas užkrečiamųjų ligų profilaktikos klausimais;
5. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei užkrečiamųjų ligų valdymo klausimais;
6. konsultuoja departamentų specialistus epidemiologinės priežiūros klausimais;
7. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms; bendradarbiauja su ECDC Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklais, kitomis Europos Sąjungos institucijomis, PSO, kitomis tarptautinėmis organizacijomis;,
8. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
9. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų, analizuoja departamentų siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų apibendrinimus, konsoliduotas ataskaitas;
10. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
11. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.