Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus, skundus ir kitus dokumentus;
3. registruoja dokumentus;
4. vykdo asmenų, kurie kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) konsultavimą telefonu;
5. analizuoja duomenų bazės, skirtos vieningam konsultavimui užtikrinti, turinį ir teikia siūlymus jos tikslinimui bei atnaujinimui;
6. teikia siūlymus vienodo konsultavimo ir konsultacijų vertinimo procedūrų vykdymui;
7.  rengia informacinių raštų projektus;
8.  vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;
9. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;
10. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką NVSC;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
12. dalyvauja rengiant Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
13. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
16. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.