Visuomenės sveikatos saugos skyrius

1. Tobulinti teritorijų planavimo visuomenės sveikatos saugos priežiūrą.

2. Tobulinti visuomenė informavimą apie ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą ir jo metu nustatytas sanitarines apsaugos zonas.

3. Plėtoti visuomenės informavimą prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-19