Pranešimas apie 2023-01-31 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente gautą nagrinėti AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2023-02-28

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

AB „Grigeo Klaipėda“, įmonės kodas 141011268,

Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda,

tel. +370 46 395601, el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB DGE Baltic Soil and Environment, įmonės kodas 300085690, juridinio asmens licencija Nr. VSL-492.

Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius,

tel. +370 5 2644304, el. p. [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2023 m. sausio 31 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Popieriaus ir (ar) kartono gamyba, Nemuno g. 2, Klaipėda

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama ūkinė veikla – planuojamas nuotekų tvarkymo baro modernizavimas, statant anaerobinį reaktorių ir tokiu būdu sumažinant nuotekų užterštumą ChDS, BDS, skendinčiomis medžiagomis bei kvapais.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

Pranešimas apie parengtą AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą (dge-group.lt)