Pranešimas apie 2022-06-08 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės veiklos, adresu: Didžiagrašių k. 2, Noriūnų sen., Kupiškio r., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2022-07-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Pavadinimas: UAB „PRATC“

Adresas: Beržų g. 3, Panevėžys

Įmonės kodas:  300127004

Telefonas:  +370 610 23 775

El. p.:  [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Pavadinimas: UAB "Infraplanas"

Adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r.

Įmonės kodas: 160421745

Telefonas: +37062166746

El. p.: [email protected]

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-06-08

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės veikla, adresu:  Didžiagrašių k. 2, Noriūnų sen., Kupiškio r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojama ūkinė veikla - žaliųjų atliekų surinkimas iš gyventojų ir perdirbimas kompostuojant aerobiniu būdu. Kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas bus gaminamas kompostas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/wp-content/uploads/2022/05/PVSV_Didziagrasiai_galutine-1.pdf