Pranešimas apie 2022-06-02 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti UAB „Vaškai Biomethane“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-07-01

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Vaškai Biomethane“, įmonės kodas 305910723,

Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įmonės kodas 300085690

Smolensko g. 3, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-06-02

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Planuojama ūkinė veikla UAB „Vaškai Biomethane“ biodujų gamyba,

adresu Daičiūnų k. 5, Vaškų sen., Pasvalio r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojama biodujų gamyba vyks iš gyvūnų mėšlo bei augalinės kilmės bioskaidžių produktų

(biomasės) anaerobinio apdorojimo fermentatoriuose, biodujų valymas iki gamtinių dujų lygio – uždaro ciklo biodujų gryninimo įrenginyje, o tiekimas į dujotiekį – įrengiamoje apskaitos ir suspaudimo stotyje. Pagamintos ir išvalytos biodujos (biometanas) bus tiekiamos į AB „Amber Grid“ dujotiekį.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.dge-group.lt/wp-content/uploads/2019/10/Biodujos_Pasvalio-r.-Va%C5%A1kai_PVSV_SANTRAUKA.pdf