Pranešimas apie 2022-04-21 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2022-05-19

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Įmonės kodas: 300127004

Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“

Įmonės kodas: 160421745

Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2022-04-21

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės eksploatavimas, adresu Levaniškio k., Pasvalio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro aikštelėje Levaniškio k. vykdoma ūkinė veikla – žaliųjų atliekų surinkimas iš gyventojų ir perdirbimas kompostuojant aerobiniu būdu. Ūkinės veiklos metu, kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas, gaminamas kompostas.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

https://infraplanas.lt/informacija-apie-uab-pratc-biologiskai-skaidziu-atliekukompostavimo-aiksteles-levaniskio-k-pasvalio-apylinkiu-sen-pasvalio-r-sav-veiklospoveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/