Pranešimas apie 2021-10-12 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Press Glass“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-10-26

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Press Glass“, į. k.: 305710904,

Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,

Tel.: 8 614 41686.

El. paštas: marcin.szczepanski@pressglass.com,

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k.: 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas,

Tel.: 8 37 407548

El. paštas: info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-10-12 (gauta pakartotinai)

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Planuojamos stiklo paketų gamyklos (Aviacijos g. 3, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Stiklo paketų gamyba

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

https://infraplanas.lt/informacija-apie-planuojamos-stiklo-paketu-gamyklos-aviacijos-g-3-karmelavos-mstl-karmelavos-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskai/