Pranešimas apie 2021-07-19 NVSC prie SAM Utenos departamente gautą nagrinėti UAB „European Energy Lithuania“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatavimo, Kurklių sen., Anykščių r., PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-08-19

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „European Energy Lithuania“

Įmonės kodas 305812282

Mokslinikų g. 6A, Vilnius

Tel.: 8 69813536,

el. paštas: europeanenergylithuania@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas

Įmonės kodas 303211151

Vilhelmo Berbomo g. 10-201, LT-92221, Klaipėda

Tel.: (8~46) 398848, tel./faks.: (8~46) 390818

El.p.: info@corpi.lt,

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

202-07-19

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vėjo jėgainių parko įrengimas. (Elektros energijos gamyba, perdavimas, ir paskirstymas) Kurklių sen., Anykščių r.

 Kodas pagal EVRK 2 red. 35.11

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

PŪV – vėjo elektrinės – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių išteklių (vėjo). PŪV technologinį procesą sudaro du pagrindiniai etapai: elektros energijos gamyba VE ir pagamintos energijos tiekimas/perdavimas į esamą elektros energijos paskirstymo sistemą.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

 Ataskaita_VE_su-priedais.pdf (corpi.lt)