Pranešimas apie 2021-03-31 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente pakartotinai gautą nagrinėti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2021-04-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 163743744, Liepų g. 15, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 300 106, el. p.: kratc@kratc.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“, įmonės kodas 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430 463, el. paštas: simona@ekosistema.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

Pakartotinai pateikta 2021 m. kovo 31 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Klaipėdos regioninio sąvartyno eksploatacija ir plėtra; Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dovilų sen., LT-95398 Klaipėdos r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama ūkinė veikla – nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatacija ir plėtra (III atliekų sekcijos įrengimas).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-klaipedos-rajono-savivaldybes-dovilu-seniunijoje