Pranešimas apie 2021-02-23 NVSC prie SAM Alytaus departamente pakartotinai gautą nagrinėti pienininkystės komplekso plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2021-04-08

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

Ūkininkas Nerijus Narauskas

Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.

Tel. 8 698 36 633

El. p. nerijus6913@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Kodas 300085690

Smolensko g. 3, Vilnius

Tel. (8 5) 264 4304

Faks. (8 5) 215 3784

El. p. info@dge.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2021-02-23

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Pienininkystės komplekso plėtra, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Įgyvendinus pienininkystės komplekso plėtrą, numatyta pieninių galvijų bandos struktūrą padidinti iki 1280,2 sutartinių gyvulių, iš jų bus 963 melžiamos karvės.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ukininko-n-narausko-pienininkystes-ukio-pletros-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/